Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w wersji 6 (Global Standard for Food Safety issue 6) - AWIFSBRC

CEL SZKOLENIA:

 • zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardów IFS version 6 i BRC Issue 6 oraz systemu HACCP;
 • poznanie zasady przygotowywania dokumentacji systemowej zgodnej z wymaganiami standardów IFS version 6 i BRC Issue 6 oraz systemu HACCP;
 • poznanie wymagań nowych wydań standardu IFS i BRC oraz porównanie z poprzednimi edycjami / wersją 5;
 • zrozumienie zasad audytowania;
 • nabycie umiejętności planowania i przygotowywania się do audytu;
 • nabycie umiejętności zbierania i analizowania dowodów;
 • nabycie umiejętności przeprowadzania audytów i raportowania ich wyników;
 • nabycie umiejętności organizowania i zarządzania audytem przeprowadzanym przez zespół audytorów.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów;
 • osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie;
 • osoby wyznaczone do przeprowadzania i zarządzania audytami bezpieczeństwa żywności, audytami dostawców.


PLAN SZKOLENIA - do uzgodnienia z Klientem:


Dzień pierwszy (godz. 10.00 – 18.00):

 • 10.00 – 10.10    Rozpoczęcie szkolenia;
 • 10.10 – 10.20    Wprowadzenie - prezentacja uczestników i przekazanie materiałów szkoleniowych;
 • 10.20 – 11.30    Standardy sieciowe IFS version 6 oraz BRC issue 6 – prezentacja oraz porównanie wymagań;
 • 11.30 – 11.45    Przerwa
 • 11.45 – 13.45    Standardy sieciowe IFS version 6 oraz BRC issue 6 – prezentacja oraz porównanie wymagań;
 • 13.45 – 14.45    Przerwa obiadowa
 • 14.45 – 15.45    Standardy sieciowe IFS version 6 oraz BRC issue 6 – prezentacja oraz porównanie wymagań;
 • 15.45 – 16.00    Przerwa
 • 16.00 – 17.40    Standardy sieciowe IFS version 6 oraz BRC issue 6 – prezentacja oraz porównanie wymagań;
 • 17.40 – 18.00    Czas na dyskusję.


Treść szkolenia - dzień pierwszy:

 • filozofia jakości (m.in. historia systemów jakości, idea oraz cele systemów);
 • przegląd metod zapewniania bezpieczeństwa żywności w produkcji i obrocie (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, TFMS);
 • podstawowe różnice pomiędzy systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności funkcjonującymi w przemyśle spożywczym;
 • wiadomości ogólne o standardach IFS version 6 oraz BRC Issue 6;
 • audyt certyfikujący w IFS version 6 i BRC  Issue 6, cele audytu, główne problemy;
 • wymagania IFS version 6 oraz BRC Issue 6 – porównanie standardów, m.in.:
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa, ciągłe doskonalenie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa (m.in. polityka i zasady organizacji, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania);
 • plan bezpieczeństwa żywności oraz System Zarządzania Jakością (m.in. HACCP i Codex Alimentarius, Analiza HACCP, Zespół ds. bezpieczeństwa żywności HACCP, Opis wyrobu , Identyfikowanie zamierzonego zastosowania, wykres przebiegu procesu, weryfikacja przebiegu, zagrożenia, CCP, analiza zagrożeń, limity krytyczne, monitorowanie, działania korygujące, weryfikacja, plan HACCP, zapisy i dokumentacja, nadzór nad dokumentacją i zapisami);
 • audyty wewnętrzne – wymagania, zakres;
 • zakupy w IFS version 6 oraz BRC Issue 6;
 • dokumentacja w IFS version 6 oraz BRC Issue 6 – nadzór nad dokumentacją, wymagania, wypełnianie i prowadzenie zapisów;
 • działania korygujące i zapobiegawcze w IFS version 6 oraz BRC Issue 6;
 • identyfikowalność w IFS version 6 oraz BRC Issue 6;
 • postępowanie z reklamacjami;
 • zarządzanie incydentami, wycofanie wyrobu;
 • wymagania dotyczące zakładu w IFS version 6 oraz BRC Issue 6 (m.in. otoczenie, bezpieczeństwo, wnętrze zakładu, konstrukcja budynku, media, wyposażenie, pomieszczenia pracownicze, utrzymanie zakładu);
 • nadzorowanie chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia wyrobu / ryzyko zanieczyszczenia ciałami obcymi (metal, szkło, drewno);
 • utrzymywanie porządku i higieny, czystość i dezynfekcja, gospodarka odpadami, zwalczanie szkodników;
 • przechowywanie i transport;
 • nadzór nad wyrobem w IFS version 6 oraz BRC Issue 6;
 • nadzorowanie/ kontrola procesu w IFS version 6 oraz BRC Issue 6;
 • wymagania dotyczące personelu (m.in. szkolenie, higiena osobista, badania lekarskie, odzież ochronna);
 • wymagania specyficzne dla standardów IFS version 6 oraz BRC Issue 6.


Dzień drugi (godz. 9.00 – 17.00):

 • 09.00 – 10.00     Audyt wewnętrzny: wprowadzenie (terminologia, cele, cechy, powody i korzyści, rodzaje audytów)
 • 10.00 – 10.30     Audyt wewnętrzny wg wymagań BRC Issue 6 oraz IFS Version 6      
 • 10.30 – 10.45     Przerwa
 • 10.45 – 11.15     Norma ISO 19011: Zasady audytowania, zarządzanie programem audytów
 • 11.15 – 12.45     Norma ISO 19011: Zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 • 12.45 – 13.45     Przerwa obiadowa
 • 13.45 – 14.45     Norma ISO 19011: Zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 • 14.45 – 15.00     Przerwa
 • 15.00 – 16.00     Norma ISO 19011: Kompetencje i ocena audytora (bariery komunikacyjne, komunikacja niewerbalna)
 • 16.00 – 16.15     Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników
 • 16.15 – 16.45     Egzamin
 • 16.45 – 17.00     Omówienie testu, dyskusja, zakończenie szkolenia


Treść szkolenia - dzień drugi:

 • audyt wewnętrzny w IFS version 6 i BRC issue 6 – wprowadzenie;
 • terminologia;
 • cele audytu;
 • cechy audytu, powody przeprowadzania audytów oraz korzyści z ich przeprowadzania;
 • rodzaje audytów;
 • audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami IFS oraz BRC;
 • norma ISO 19011:
 • zasady audytowania – psychologia audytu;
 • zarządzanie programem audytów;
 • działania audytowe;
 • kompetencje i ocena audytora (bariery komunikacyjne, komunikacja niewerbalna).
 • planowanie i przygotowanie audytu:
 • kryteria i zakres audytu;
 • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych.
 • przeprowadzenie audytu - zasady prowadzenia badania na miejscu:
 • psychologia audytu (m.in. komunikacja podczas audytu, atmosfera audytu, rodzaje pytań);
 • obiektywne dowody;
 • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania.
 • dokumentowanie wyników audytu:
 • umiejętne formułowanie niezgodności, najczęściej popełniane błędy w czasie wypełniania kart zapisu, oraz prowadzenia dokumentacji;
 • dokumentowanie niezgodności;
 • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia.
 • skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze po audytach:
 • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących, zapobiegawczych będących wynikiem audytu wewnętrznego;
 • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności;
 • definiowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych;
 • ocena skuteczności działań.
 • dokumentacja audytu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne - podsumowanie;
 • egzamin.


METODOLOGIA:

 • szkolenie składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej (warsztaty, ćwiczenia), nie zabraknie również czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników szkolenia.


CZAS TRWANIA ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA:

 • szkolenie trwa dwa dni (dzień pierwszy od 10.00 do 18.00 oraz dzień drugi 09.00 – 17.00) - dokładne godziny oraz miejsce szkolenia do uzgodnienia z Klientem.


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • przeprowadzenie szkolenia;
 • komplet materiałów szkoleniowych;  
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu (otrzymują wszyscy uczestnicy szkolenia);
 • certyfikaty Audytorów Wewnętrznych HACCP, IFS oraz BRC (dla osób, które pozytywnie zaliczą test);
 • przerwy kawowe, poczęstunek;
 • obiady.


CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 • kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie;
 • noclegów.