Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220 (PAIP)

CEL SZKOLENIA:

 • zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania normy PN-EN ISO 22000:2006, specyfikacji PAS 220 oraz systemu HACCP;
 • poznanie oraz zrozumienie różnic pomiędzy systemem HACCP a systemem ISO 22000 z uwzględnieniem specyfikacji PAS 220;
 • poznanie zasady przygotowywania dokumentacji systemowej zgodnej z wymaganiami systemu ISO 22000 z uwzględnieniem specyfikacji PAS 220;
 • umiejętność kontroli i prowadzenia dokumentacji oraz utrzymywania systemu;
 • zrozumienie zasad audytowania;
 • nabycie umiejętności planowania i przygotowywania się do audytu;
 • nabycie umiejętności zbierania i analizowania dowodów;
 • nabycie umiejętności przeprowadzania audytów i raportowania ich wyników;
 • nabycie umiejętności organizowania i zarządzania audytem przeprowadzanym przez zespół audytorów.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów;
 • kandydaci na Audytorów Wewnętrznych oraz Pełnomocników systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220;
 • osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie;
 • osoby wyznaczone do przeprowadzania i zarządzania audytami bezpieczeństwa żywności, audytami dostawców.
 • właściciele oraz pracownicy przedsiębiorstw z branży spożywczej;
 • osoby zainteresowane tematyką: HACCP, ISO 22000, PAS 220 oraz zagadnieniami związanymi z systemami zapewnienia bezpieczeństwa żywności.


PLAN SZKOLENIA - do uzgodnienia z Klientem:


Dzień pierwszy (godz. 10.00 – 18.00):

 • 10.00 – 10.10    Rozpoczęcie szkolenia;
 • 10.10 – 10.20    Wprowadzenie - prezentacja uczestników i przekazanie materiałów szkoleniowych;
 • 10.20 – 11.30    Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220;
 • 11.30 – 11.45    Przerwa
 • 11.45 – 13.45    Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220;                                                                                                                                                   
 • 13.45 – 14.45    Przerwa obiadowa
 • 14.45 – 15.45    Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220;
 • 15.45 – 16.00    Przerwa
 • 16.00 – 17.40    Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220;
 • 17.40 – 18.00    Czas na dyskusję, pytania uczestników.


Treść szkolenia - dzień pierwszy:

 • przegląd metod zarządzania bezpieczeństwem żywności w produkcji i obrocie (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000, PAS 220, IFS, BRC, TFMS);
 • podstawowe różnice pomiędzy istniejącymi systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym;
 • wymagania formalno – prawne;
 • terminologia, definicje oraz ogólne wymagania dotyczące dokumentacji;
 • prezentacja wymagań normy PN-EN ISO 22000:2006 z uwzględnieniem specyfikacji PAS 220 oraz systemu HACCP;
 • zasady tworzenia oraz prowadzenia dokumentacji, wymagane zapisy;
 • odpowiedzialność kierownictwa; komunikacja;
 • zarządzanie zasobami;
 • planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów;
 • programy warunków wstępnych - dobra praktyka higieniczna i produkcyjna;
 • zasady integracji ISO 22000 (z uwzględnieniem specyfikacji PAS 220) z innymi systemami (HACCP, ISO 9001);
 • warsztaty (wykłady przeplatane będą warsztatami oraz ćwiczeniami);


Dzień drugi (godz. 9.00 – 17.00):

 • 09.00 – 10.30     Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220;
 • 10.30 – 10.45     Przerwa;
 • 10.45 – 12.45     Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220;
 • 12.45 – 13.45     Przerwa obiadowa
 • 13.45 – 14.45     Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220;
 • 14.45 – 15.00     Przerwa
 • 15.00 – 16.40     Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220;
 • 16.40 – 17.00     Czas na dyskusję, pytania uczestników.


Treść szkolenia - dzień drugi:

 • prezentacja wymagań normy PN-EN ISO 22000:2006 z uwzględnieniem specyfikacji PAS 220 oraz systemu HACCP;
 • rodzaj zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa żywności;
 • analiza zagrożeń;
 • walidacja; weryfikacja SZBŻ; doskonalenie;
 • system kontroli i prewencji SZBŻ;
 • najczęściej popełniane błędy w czasie projektowania, wdrażania i utrzymywania SZBŻ;
 • zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 22000:2006 w organizacji;
 • planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (powołanie Pełnomocnika, wymagania stawiane osobie pełniącej funkcję Pełnomocnika, zakres odpowiedzialności i uprawnień);
 • rola Pełnomocnika na etapie planowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności;
 • rola Pełnomocnika w doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (znaczenie auditów wewnętrznych);
 • zasady integracji ISO 22000 (z uwzględnieniem specyfikacji PAS 220) z innymi systemami (HACCP, ISO 9001);
 • warsztaty (wykłady przeplatane będą warsztatami oraz ćwiczeniami);


Dzień trzeci (godz. 9.00 – 17.00):

 • 09.00 – 10.00     Audyt wewnętrzny: wprowadzenie (terminologia, cele, cechy, powody i korzyści, rodzaje auditów)
 • 10.00 – 10.30     Audyt wewnętrzny wg wymagań ISO 22000 z uwzględnieniem specyfikacji PAS 220
 • 10.30 – 10.45     Przerwa
 • 10.45 – 11.15     Norma ISO 19011: Zasady audytowania, zarządzanie programem audytów
 • 11.15 – 12.45     Norma ISO 19011: Zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 • 12.45 – 13.45     Przerwa obiadowa
 • 13.45 – 14.45     Norma ISO 19011: Zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 • 14.45 – 15.00     Przerwa
 • 15.00 – 16.00     Norma ISO 19011: Kompetencje i ocena audytora (bariery komunikacyjne, komunikacja niewerbalna)
 • 16.00 – 16.15     Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników
 • 16.15 – 16.45     Egzamin
 • 16.45 – 17.00     Omówienie testu, dyskusja, zakończenie szkolenia


Treść szkolenia - dzień trzeci:

 • audyt wewnętrzny w ISO 22000 z uwzględnieniem specyfikacji PAS 220 – wprowadzenie;
 • terminologia;
 • cele audytu;
 • cechy audytu, powody przeprowadzania audytów oraz korzyści z ich przeprowadzania;
 • rodzaje audytów;
 • audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami ISO 22000 z uwzględnieniem specyfikacji PAS 220;
 • norma ISO 19011:
 • zasady audytowania – psychologia audytu;
 • zarządzanie programem audytów;
 • działania audytowe;
 • kompetencje i ocena audytora (bariery komunikacyjne, komunikacja niewerbalna).
 • planowanie i przygotowanie audytu:
 • kryteria i zakres audytu;
 • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych.
 • przeprowadzenie audytu - zasady prowadzenia badania na miejscu:
 • psychologia audytu (m.in. komunikacja podczas audytu, atmosfera audytu, rodzaje pytań);
 • obiektywne dowody;
 • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania.
 • dokumentowanie wyników audytu:
 • umiejętne formułowanie niezgodności, najczęściej popełniane błędy w czasie wypełniania kart zapisu, oraz prowadzenia dokumentacji;
 • dokumentowanie niezgodności;
 • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia.
 • skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze po audytach:
 • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących, zapobiegawczych będących wynikiem audytu wewnętrznego;
 • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności;
 • definiowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych;
 • ocena skuteczności działań.
 • dokumentacja audytu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne - podsumowanie;
 • egzamin.


METODOLOGIA:

 • szkolenie składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej (warsztaty, ćwiczenia), nie zabraknie również czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników szkolenia.


CZAS TRWANIA ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA:

 • szkolenie trwa trzy dni (dzień pierwszy od godz. 10.00 do 18.00 oraz dzień drugi i trzeci od godz. 09.00 do 17.00) - dokładne godziny oraz miejsce szkolenia do uzgodnienia z Klientem.


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • przeprowadzenie szkolenia;
 • komplet materiałów szkoleniowych;  
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu (otrzymują wszyscy uczestnicy szkolenia);
 • certyfikaty Pełnomocników oraz Audytorów Wewnętrznych systemów HACCP i ISO 22000 oraz specyfikacji PAS 220 (dla osób, które pozytywnie zaliczą test);
 • przerwy kawowe, poczęstunek;
 • obiady.


CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 • kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie;
 • noclegów.