Informacje o trenerach

•    Jesteśmy profesjonalistami, praktykami, trenerami biznesu i umiejętności personalnych, specjalistami HR, psychologami, dydaktykami, doradcami zawodowymi. Od wielu lat zajmujemy się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, technik sprzedaży, kierowania zespołami handlowymi, doradztwa z zakresu modeli kompetencyjnych, systemów ocen okresowych pracowników. Nabyliśmy bogate doświadczenia w pracy w obszarze doradztwa personalnego - w zakresie realizacji projektów związanych z doborem zawodowym, oceną pracowników i kandydatów do pracy, badaniem potrzeb szkoleniowych, realizacją projektów rozwojowych (szkolenia, coaching, rozmowy rozwojowe), budowaniem modeli kompetencyjnych i profili kompetencyjnych itp. Projektujemy i tworzymy gry i symulacje biznesowe. Jesteśmy autorami wielu programów szkoleniowych z zakresu negocjacji, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, asertywności, zrządzania emocjami, współpracy i budowania zespołów, planowania organizacji czasu, pozafinansowego motywowania pracowników, autoprezentacji oraz treningów interpersonalnych, obsługi klienta, zarządzania zespołem, motywacji, prowadzenia selekcji i rekrutacji, ocen pracowniczych, diagnozy organizacyjnej, zmiany organizacyjnej, wdrażania innowacji, PR (wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja) oraz tworzenia wizerunku (firmy, pracowników).

•    Jesteśmy wykładowcami, pracownikami i recenzentami naukowymi  w takich obszarach zainteresowań jak: funkcjonowanie człowieka w miejscu pracy, alternatywne formy aktywności zawodowej, tematyka rozwoju, relacje międzyludzkie, człowiek w organizacji, rynek pracy). Stale współpracujemy z uczelniami wyższymi, firmami doradczymi, stowarzyszeniami oraz sektorem biznesu. Od wielu lat zajmujemy się szkoleniami i coachingiem , jak również pracą badawczą i dydaktyczną. W skład naszego zespołu wchodzą doktorzy m.in. nauk zarządzania, nauk humanistycznych w zakresie socjologii,  doświadczeni wykładowcy i trenerzy w zakresie np. psychologiczno-socjologicznych aspektów oddziaływania ludzi na siebie;

•    Nasz zespół tworzą absolwenci m.in.: Podyplomowych Studiów Menedżerskich MBA University of Illinois oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Podyplomowych Studiów Zarządzanie Projektami i Prawo UE, psychologii klinicznej oraz psychologii pracy i organizacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw, International School of Management, podyplomowych Studiów Menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej, Szkoły Trenerów Biznesu, doskonalącej umiejętności pracy na procesie, Akademii Trenerów Biznesu w Katowicach, Szkoły Trenerów i Coachów TROP - rekomendowaną praz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, studiów o specjalności Zarządzanie i Doradztwo Personalne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów) oraz studiów podyplomowych na kierunku Integracja Europejska, studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Nauk Ekonomicznych (specjalność-marketing), Studiów magisterskich - WNE UW, studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie( prowadzili prace naukowe m.in. nad przedsiębiorczością osób niepełnosprawnych), Akademii Eksperta UE, kursu trenerskiego w Schenk Institute, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagielońskiego, European Mentoring and Coaching Council – certyfikat  Coach Praktyk Biznesu.

•    Jesteśmy autorami wielu publikacji w czasopismach biznesowych, np. Gazecie Finansowej, oraz Zeszytach Naukowych wyższych uczelni;

•    Nasze grono tworzą szkoleniowcy, trenerzy i specjaliści w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych, w tym: komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, współpracy, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie. Specjalizujemy się również w szkoleniach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym: komunikacji w organizacji, rekrutacji i selekcji pracowników - metod doboru zawodowego, ośrodków oceny (Assessment / Development Centre), oceny i motywowania pracowników, trudnych rozmowów z pracownikami, efektywności pracowników, budowania efektywnych zespołów zadaniowych, zarządzania podległym personelem, planowania pracy i wyznaczania zadań, alternatywnych form pracy, telepracy, marketingu, public relations, komunikacji, mowy ciała, zarządzania ( efektywny menedżer), umiejętności menadżerskich (budowania zespołów, rekrutacji, zarządzania i motywowania podwładnych, wsparcia rozwoju pracowników, coachingu,  ocen okresowych), windykacji handlowych (odzyskiwania trudnych należności), umiejętności handlowych ( standardy wizyty handlowej, etapy i techniki sprzedaży, obsługa klienta, merchandising,  negocjacje handlowe), zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy europejskich, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych, umiejętności miękkich oraz coachingu kadry średniego i wyższego szczebla. Specjalizujemy się w następujących obszarach: doskonalenie umiejętności nawiązywania i budowania długotrwałych relacji z klientem oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych.

•    najbardziej doświadczeni z nas przeprowadzili ponad 1800 dni szkoleniowych;

•    realizowaliśmy projekty związane z rozwojem pracowników i ich oceną dla kilkudziesięciu firm i organizacji działających w sektorze przedsiębiorstw, jak również dla instytucji działających w tzw. "trzecim sektorze" (organizacje pożytku publicznego, projekty POKL itp.). Braliśmy udział w ponad 75 sesjach Assessment Centre / Development Centre;

•    prowadziliśmy szkolenia i warsztaty w różnych formach (warsztaty w grupach 6-20 osób oraz prelekcje dla 100-200 osób, projekty otwarte/zamknięte) dla różnych grup odbiorców (osoby indywidualne, pracownicy firm, pracownicy organizacji publicznych, studenci, osoby bezrobotne, podopieczni MOPS);

•    posiadamy doświadczenie zawodowe w pracy w działach komercyjnych największych korporacji FMCG na świecie. Zarządzaliśmy kilkudziesięcioosobowymi zespołami sprzedażowymi. Zdobyliśmy wieloletnią praktykę jako kierownicy projektów, managerowie sprzedaży  i marketingu, doradcy w zakresie kreowania wizerunku i marki.

•    posiadamy praktyczne doświadczenie w zarządzaniu działami sprzedaży, budowaniu i realizowaniu strategii  krótko- i długoterminowych, tworzeniu zespołów handlowców, wprowadzaniu  i negocjowaniu warunków handlowych, implementacji standardów ekspozycyjnych.

•    Wśród nas są specjaliści w zakresie projektów UE. Zajmujemy się funduszami europejskimi, jako pozyskujący środki, koordynujący projekty oraz oceniający. Jesteśmy ekspertami m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
•   
•    Prowadzimy szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i finansowania. Doradzamy w uzyskiwaniu finansowania na otworzenie i rozwój działalności gospodarczej.

•    Jesteśmy ekspertami w zakresie zarządzania zmianą i zarządzania projektami, skutecznie kierowaliśmy zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat pracowaliśmy z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełniliśmy szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, a prowadzone przez nas zespoły brały udział w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiadamy wieloletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

•    W pracy z ludźmi integrujemy metody i techniki różnych modalności, dobierając je pod względem specyfiki Państwa oczekiwań, potrzeb i możliwości.