Food Defense – system ochrony żywności przed celowym skażeniem. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie. Wycofanie i zwrot wyrobu z rynku – FDZSK

CEL SZKOLENIA:

 • w dobie aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej ważnym elementem zagwarantowania bezpieczeństwa żywności jest ochrona produktów spożywczych przed celowym skażeniem. Wymagania w tym zakresie zostały zawarte w nowych wydaniach standardów sieciowych BRC (Global Standard for Food Safety) i IFS (International Food Standard);
 • celem szkolenia jest przedstawienie wymagań w zakresie ochrony bezpieczeństwa produktu przed celowym skażeniem (Food Defense) w oparciu o wymagania standardów sieciowych BRC wersja 6 i IFS wersja 6 oraz PAS 96:2010 Defending Food and Drink;
 • omówione zostaną zasady efektywnego zarządzania w przedsiębiorstwie, eliminacji zagrożeń oraz utrzymanie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach warunkujących uzyskanie bezpiecznego produktu;
 • wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą na samodzielne przeprowadzenie analizy ryzyka w przedsiębiorstwie oraz stworzenie i nadzorowanie systemu zabezpieczenia przed celowym skażeniem;
 • postępowanie w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienie skutecznych działań w przypadku konieczności wycofania wyrobu z rynku jest jednym z głównych kierunków działań na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów żywnościowych. Wymagania w tym zakresie znalazły odzwierciedlenie zarówno w wymaganiach prawnych jak i wymaganiach systemów i standardów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami budowania systemów zarządzania kryzysowego, przedstawienie wymagań prawnych w zakresie wycofania i zwrotu wyrobów z rynku oraz wymagań standardów BRC i IFS w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych;
 • w czasie warsztatów zostanie wypracowana koncepcja procedury zarządzania kryzysowego;
 • wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwolą na samodzielne zbudowanie systemu zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie. Zaplanowanie działań związanych ze zwrotem i wycofaniem wyrobu z rynku oraz przeprowadzenie symulacji w tym zakresie;


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu; kadry zarządzającej oraz członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności;
 • szkolenie kierowane jest do osób uczestniczących w procesie nadzorowania działań związanych z postępowaniem w sytuacjach kryzysowych, pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołów HACCP, pracowników działów sprzedaży, produkcji i magazynowania oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem.


PLAN SZKOLENIA - do uzgodnienia z Klientem:


Dzień pierwszy (godz. 10.00 – 18.00):

 • 10.00 – 10.30     Rozpoczęcie szkolenia; Wprowadzenie - prezentacja uczestników, przedstawienie zakresu szkolenia;
 • 10.30 – 11.00     Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defense;
 • 11.00 – 11.30     Obszary krytyczne pod względem bezpieczeństwa w zakresie Food Defense;
 • 11.30 – 11.45     Przerwa;
 • 11.45 – 13.45     Wymagania standardu PAS 96:2010 Defending Food and Drink; Wytyczne FDA (Food and Drug Administration);
 • 13.45 – 14.45     Przerwa obiadowa;
 • 14.45 – 16.15     Zasady funkcjonowania systemu ostrzegania dla zidentyfikowanych zagrożeń krytycznych; Zakres   odpowiedzialności personelu; Zabezpieczania zakładu przed nieautoryzowanym dostępem;
 • 16.15 – 16.30     Przerwa
 • 16.30 – 17.40     Plan Food Defense; Narzędzia stosowane przy tworzeniu planu; Procedury i zasady postępowania dotyczące Food Defense;  Prowadzenie audytów i przeglądu dokumentacji w zakresie Food Defense;
 • 17.40 – 18.00     Podsumowanie dnia, pytania uczestników


Dzień drugi (godz. 9.00 – 17.00):

 • 09.00 – 10.00     Koncepcja systematycznego zarządzania ryzykiem z zastosowaniem analizy zagrożeń TACCP;
 • 10.00 – 10.30     Zabezpieczenia produktu przed możliwością ataku terrorystycznego i bioterrorystycznego;
 • 10.30 – 10.45     Przerwa;
 • 10.45 – 12.45     Proces analizy ryzyka; Przeprowadzenie analizy ryzyka dla zakładu produkcyjnego; Ocena i klasyfikacja

          zidentyfikowanych zagrożeń, zasady funkcjonowania systemu ostrzegania dla zidentyfikowanych zagrożeń;

 • 12.45 – 13.45     Przerwa obiadowa;
 • 13.45 – 15.15     Elementy systemu zarządzania kryzysowego; Wymagania prawne – RASFF; Identyfikacja potencjalnych sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie;
 • 15.15 – 15.30     Przerwa;
 • 15.30 – 16.40     Reagowanie na sytuacje kryzysowe zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000:2006;

          Wymagania w tym zakresie IFS (International Food Standard) oraz BRC (Globalna norma dotycząca bezpieczeństwa żywności);

 • 17.40 – 18.00     Podsumowanie dnia, pytania uczestników.


Dzień trzeci (godz. 9.00 – 17.00):

 • 09.00 – 10.00     Przygotowanie koncepcji procedury wycofania i/lub zwrotu wyrobu z rynku;
 • 10.00 – 10.30     Zasady przeprowadzania symulacji wycofania i/lub zwrotu wyrobu z rynku;
 • 10.30 – 10.45     Przerwa;
 • 10.45 – 12.45     Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w sytuacji kryzysowej;
 • 12.45 – 13.45     Przerwa obiadowa;
 • 13.45 – 15.15     Zasady budowania informacji dla mediów w sytuacji kryzysowej; Rola mediów;
 • 15.15 – 15.30     Przerwa;
 • 15.30 – 16.40     Rola i wymagania dotyczące zespołu kryzysowego;
 • 16.40 – 17.00     Pytania uczestników; Podsumowanie i zakończenie szkolenia.


Treść szkolenia:

 • ASPEKTY TEORETYCZNE:
 • przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defense;
 • przedstawienie wymagań standardu PAS 96:2010 Defending Food and Drink;
 • przykłady zaistniałych przypadków celowego skażenia produktu;
 • zakres odpowiedzialności personelu w zakresie podejmowania działań dotyczących obrony żywności;
 • zasady funkcjonowania systemu ostrzegania dla zidentyfikowanych zagrożeń krytycznych;
 • metody zabezpieczania zakładu przed nieautoryzowanym dostępem, procedury zabezpieczające przed manipulacją oraz identyfikacja możliwych śladów manipulacji;
 • procedura w zakresie nadzorowania osób odwiedzających obszar produkcyjny, kontrahentów, dostawców; wymagania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa;
 • postępowanie w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników w zakresie aspektów związanych z bezpieczeństwem produktu;
 • zabezpieczenie produktów na etapie transportu i magazynowania;
 • zasady prowadzenia audytów i przeglądu dokumentacji dotyczącej Food Defense;
 • koncepcja systematycznego zarządzania ryzykiem w analizie ryzyka TACCP ( Threat Assessment Critical Control Point);
 • narzędzia stosowane przy tworzeniu planu Food Defense;
 • zabezpieczenia produktu przed możliwością ataku terrorystycznego i bioterrorystycznego;
 • wymagania prawne – RASFF (Rapid Alert System For Food And Feed) Systemu Wczesnego Ostrzegania w Zakresie Żywności i Środków Żywienia Zwierząt (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Nr178/2002);
 • procedury postępowania kryzysowego oraz postępowanie w przypadku wycofania i/lub zwrotu wyrobu z rynku zgodnie z wymaganiami IFS (International Food Standard) i BRC (Globalna norma dotycząca bezpieczeństwa żywności);
 • reagowanie na sytuacje kryzysowe zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000:2006 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego);
 • zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w sytuacji kryzysowej;
 • rola mediów, oraz zasady budowania informacji dla mediów dotyczącej sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie;
 • rola i wymagania dotyczące zespołu kryzysowego.
 • ASPEKTY PRAKTYCZNE:
 • przeprowadzenie analizy ryzyka dla zakładu produkcyjnego, identyfikacja obszarów krytycznych pod względem bezpieczeństwa;
 • opracowanie programu szkolenia dla pracowników w zakresie obrony żywności;
 • opracowanie procedury postępowania dotyczącej przyjęcia inspekcji zewnętrznych oraz kontroli uprawnionych instytucji;
 • identyfikacja potencjalnych sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie;
 • przygotowanie koncepcji procedury zapewniającej skuteczne zarządzanie incydentami oraz potencjalnymi krytycznymi sytuacjami;
 • przygotowanie koncepcji procedury wycofania i/lub zwrotu wyrobu z rynku; zasady przeprowadzania symulacji wycofania i zwrotu wyrobu z rynku;
 • przygotowanie informacji dla mediów.


METODOLOGIA:

 • szkolenie składa się z części teoretycznej (wykłady), oraz praktycznej (warsztaty, ćwiczenia), nie zabraknie również czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników szkolenia.


CZAS TRWANIA ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA:

 • szkolenie trwa 3 dni (dzień pierwszy w godzinach od 10.00 do 18.00, dzień drugi oraz dzień trzeci w godzinach od 09.00 do 17.00) - dokładne godziny oraz miejsce szkolenia do uzgodnienia z Klientem.


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • przeprowadzenie szkolenia;
 • komplet materiałów szkoleniowych;  
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu;
 • przerwy kawowe, poczęstunek;
 • obiady.


CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 • kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie;
 • noclegów.