ISO 9001

Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu ISO 9001);

System zarządzania jakością jest to zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących czynników służących tworzeniu polityki oraz osiąganiu celów w toku kierowania organizacją i/lub procesem produkcyjnym z uwzględnieniem identyfikacji przyczyn niezgodności oraz zapobiegania zakłóceniom i błędom. Polega na działalności zorientowanej na uzyskanie wyrobu (produktu, usługi) o idealnych cechach w pełni satysfakcjonujących klienta. Jest on szczegółowo ujęty oraz rozwinięty w normach serii ISO 9000 oraz jest fundamentem kompleksowego zarządzania jakością TQM.

 

Podczas wdrażania systemu zarządzania jakością opartego na normach serii ISO 9000 należy zwrócić szczególną uwagę na osiem zasad zarządzania jakością:

 

1. Orientacja na klienta

Losy organizacji zależą od jej klientów, powinna ona zatem rozumieć ich aktualne i przyszłe potrzeby, spełniać ich wymagania, a także starać się wykraczać poza oczekiwania klientów.

 

2. Przywództwo

Przywódcy powinni zapewnić jedność misji organizacji i kierunków jej działania. Powinni kreować środowisko pracy, w którym ludzie mogą w pełni angażować się w realizację celów organizacji.

 

3. Zaangażowanie ludzi

Ludzie działający na wszystkich szczeblach organizacji stanowią jej najcenniejszy potencjał, a ich pełne zaangażowanie umożliwia wykorzystanie ich zdolności do uzyskania korzyści przez całą organizację.

 

4. Podejście procesowe

Najskuteczniejsze osiąganie pożądanych wyników jest możliwe, gdy zarządzamy poszczególnymi działaniami i związanymi z nimi zasobami tak, jak procesem.

 

5. Systemowe podejście do zarządzania

Identyfikacja, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami organizacji w sposób systemowy, przyczynia się do skutecznego i efektywnego osiągania celów.

 

6. Ciągłe doskonalenie

Stałym, niezmiennym celem każdej organizacji powinno być ciągłe doskonalenie wszystkich aspektów jej działania. Trwałe wpisanie tej zasady w mechanizm funkcjonowania firmy jest kluczowym warunkiem odniesienia sukcesu.

 

7. Proces decyzyjny oparty na faktach

Skuteczne decyzje są wynikiem analizy danych i informacji. Należy uwierzyć w fakty, liczby i wyniki.

 

8. Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami

Współzależność organizacji i jej dostawców sprawia, że wzajemnie korzystna współpraca przyczynia się do tworzenia wartości dodanej przez obie strony

 

 

 

Normy ISO 9000 są powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością we wszystkich organizacjach, bez względu na ich rodzaj działalności. Organizacje mające wdrożony system zarządzania jakością osiągają liczne korzyści:

 

 • Poprawa organizacji pracy i samokontroli wśród załogi

 • Wzrost odpowiedzialności za jakość pracy i wyrobu

 • Ustabilizowanie procesów

 • Zmniejszenie zbędnego zużycia surowców, materiałów, energii i czasu przeznaczanych wcześniej na korygowanie niezgodności

 • Poprawa wizerunku i konkurencyjności firmy

 • Korzystniejsza pozycja i zdobycie atutów podczas transakcji handlowych (zarówno z odbiorcą, jak i poddostawcą)

 • Większa szansa na zdobycie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów

 • Ukierunkowanie nadzoru nad jakością w stronę redukowania, eliminowania i zapobiegania niezgodności

 • Stworzenie sytuacji, w której czynniki ludzkie, techniczne, administracyjne znajdują się pod kontrolą

 • Lepsza relacja z instytucjami ubezpieczeniowymi i bankowymi

 • Szansa na osiągnięcie maksymalnej skuteczności w spełnianiu oczekiwań klienta

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu systemu ISO 9001 zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.