ISCC

ISCC to system certyfikacji, który ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale też zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw.

ISCC obejmuje wszystkie rodzaje biomasy dostępne na rynku unijnym oraz poza granicami Unii Europejskiej. System ISCC odwołuje się do procedur i standardów dotyczących zasad zrównoważonego rozwoju, w tym określonych w standardach niemieckich oraz w Dyrektywie UE w sprawie promocji źródeł energii odnawialnej (2009/28/EC).

Proces certyfikacji ISCC rozpoczyna się u „pierwszego nabywcy“, tzn. w przedsiębiorstwie, które zebraną biomasę odbiera bezpośrednio od producenta rolnego.

ISCC przeznaczony jest dla:

  • producentów biomasy/biopaliw,
  • producentów upraw przeznaczonych w całości lub części na cele paliwowe,
  • użytkowników terenów zielonych przeznaczonych do produkcji biomasy/biopaliw,
  • producentów biomasy/biopaliw z ograniczonych materiałów odpadowych,
  • obiektów skupu/magazynowania surowca przeznaczonego do produkcji biomasy/biopaliw
  • handlarzy zajmujących się handlem materiałami przeznaczonymi do produkcji biomasy/biopaliw,
  • dystrybutorów biomasy/biopaliw,
  • producentów energii elektrycznej.