Analiza finansowa

Założenia szkolenia:
•    Opanowanie wiedzy merytorycznej, na temat:
•    Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
•    Czego możemy dowiedzieć się o firmie patrząc na dane finansowe?
•    Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta?
•    Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
•    Jakie są proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki?
•    W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?
•    Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę?
•    Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji?
•    Jaka jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i wynik gospodarczy?
•    Jak ocenić opłacalność planowanych działań inwestycyjnych?

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
•    Poznanie - jak, na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym rozpoznać najpoważniejsze sygnały o problemach finansowych firmy
•    Przedstawnienie metod, stosowanych w analizie finansowej, które pomagają ocenić wiarygodność finansową kontrahenta
•    Umiejętność prognozowania wielkości finansowe w przyszłości
•    Trafna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oraz efektywne przeprowadzenie inwestycji

Dla kogo?:
•    Kadra zarządzająca każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego).
•    Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
•    Właściciele firm

Cena szkolenia:

Cena szkolenia otwartego: 1200 zł netto

Program szkolenia:

KLUCZOWE DANE FINANSOWE POZWALAJĄCE OCENIĆ
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWĄ SPÓŁKI

- W jakiej kondycji jest spółka?
- Kluczowe pozycje sprawozdania finansowego
( bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
- Analiza - struktura majątku spółki i źródła finansowania
- Analiza sprawności zarządzania
- Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

JAK NA PODSTAWIE DANYCH FINANSOWYCH OCENIĆ POZIOM ZADŁUŻENIA I PŁYNNOŚĆ

Analiza kondycji na podstawie analizy wskaźnikowej
- Jak dokonać oceny płynności?
- Wskaźniki oparte o przepływy pieniężne
- Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
- Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki

ZYSK, RENTOWNOŚĆ, KOSZTY, OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

Wpływ kosztów w przedsiębiorstwie na obniżanie wyniku finansowego
- Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
- Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
- Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych
- Jaki jest koszt kapitału obcego i własnego
- Należności i ich wpływ na wynik firmy
- Jaki jest koszt należności nieściągalnych?
- Koszty windykacyjne
- Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami

SKĄD SIĘ BIERZE ZYSK W FIRMIE?

Rentowność i zysk
- Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę
- Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
- Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
- Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań

PLANOWANIE FINANSOWE POPRZEZ DECYZJE INWESTYCYJNE

Ocena opłacalności inwestycji
- Statystyczne metody opłacalności inwestycji
- ARR i PP Księgowa stopa zwrotu i okres zwrotu inwestycji
- Dynamiczne kryteria opłacalności inwestycji
- NPV i IRR - wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu
- Wartość pieniądza w czasie i szacowanie współczynnika stopy dyskontowej

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Cykl Kolba. Każde z poruszanych tematów w trakcie szkolenia zagadnień zawiera trzy elementy: Edukacyjny – zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy z danego zakresu, Warsztatowy – uczestnicy ćwicząc rozwijają swoje umiejętności i kompetencje, Praktyczny – uczestnicy wspólnie omawiają sposoby zastosowania omawianych zagadnień w pracy zawodowej. Stosowane metody:
•    mini wykład
•    dyskusje grupowe
•    zadania grupowe
•    praca w parach
•    studium przypadku
•    prezentacje
•    odgrywanie ról
•    symulacje

Informacje o szkoleniu:
Zapraszamy do udziału w tym szkoleniu.
Każde szkolenie trwa 2 dni.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, CD szkoleniowe, oraz certyfikaty.
Zapewniamy poszkoleniowe wsparcie i konsultacje trenerskie i coachingowe dla każdego uczestnika szkolenia.